uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016
E5 Kampioen!!
21 mei 2016
Informatie indeling junioren volgend seizoen.
30 mei 2016
Almelo, mei 2016

Geacht  lid van AVC Heracles.
Het bestuur van AVC Heracles nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
welke zal worden gehouden op;
                                              Dinsdag  7 juni    a.s.      om 20.00 uur     in het clubgebouw.
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2015 *)
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester **)
6. Verslag  kascommissie
7. Verkiezing bestuursleden
         Penningmeester Harrie ten Heggeler en Secretaris Herma Hinnen treden af.
Voorstel toetreding penningmeester  Arie Oosterveld
Voorstel toetreding secretaris              vacant
Voorstel toetreding algemeen lid van bestuur;
                                                                   Jolanda Beekman   Ledenadministratie
                                                                   Marcel Veldhof       Jeugdcommissie
                                                                   GertJan Keizers       Technische commissie
 8. Vaststelling begroting 2016/2017**)   en voorstel contributiebedragen seizoen 2016/2017**)
 door penningmeester, gevolgd door goedkeuring der vergadering
 Pauze
9. Toekomst  AVC Heracles
10. Rondvraag
11. Sluiting
Wij rekenen op uw aller komst.
Namens hoofdbestuur AVC Heracles
Herma Hinnen
Secretaris
hoofdbestuur@avcheracles.nl
*)     Notulen vorige vergadering 2015,  er zijn geen notulen aanwezig !
**)   het financiële resultaat, de begroting en het voorstel contributieverhoging liggen voor én  tijdens de jaarvergadering
         ter inzage in het clubgebouw.
1464190149220_PastedImage