Lid worden

Lidmaatschap

Conform de statuten kunnen alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, lid worden van de AVC Heracles.

Statutair kent de AVC Heracles de volgende leden; Ere- leden, Leden van Verdienste, Seniorleden, Juniorleden, Pupillen, Kaderleden, Steunende leden, alsmede Donateurs.
Een lidmaatschapsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaraanvolgende jaar.
Het lidmaatschap eindigt:
a. Door de dood van het lid;
b. Door schriftelijke opzegging door het lid voor het einde van het lidmaatschapsjaar;
c. Door opzegging namens de vereniging;
d. Door royement.