Algemene Leden Vergadering
LOTERIJ 5 NOVEMBER
28 oktober 2022
BOILER INGESTELD OP STANDAARD-UREN
4 november 2022

Geacht lid van AVC Heracles,

Het bestuur van AVC Heracles nodigt u hierbij uit voor een Algemene Leden Vergadering, welke zal worden gehouden op:

Maandag 14 november 2022 om 20.00 uur

in het clubgebouw aan de Verlengde Sportlaan 1 te Almelo.

Wij verzoeken u zich voor deze vergadering aan te melden via secretaris@avcheracles.nl .

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken, mededelingen en korte terugblik door de voorzitter
 3. Notulen Algemene Leden Vergadering van 9 februari 2022
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester*
 6. Verslag Kascommissie
 7. Decharge bestuur voor haar (financiële) beleid en herbenoeming (nieuwe) Kascommissie
 8. Benoeming en aftreding bestuursleden
  Monique Keijser treedt af en is herbenoembaar/herkiesbaar.
 9. Presentatie begroting 2022/2023*
 10. Presentatie plannen uitbreiding naar 4 velden incl. inrichting accommodatie en goedkeuring/toestemming van de leden inzake de investering en financiering
 11. Voorstel eenmalige contributiebijdrage vanwege lastenverzwaring
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld en wij rekenen op uw komst.

Tot 14 november a.s.!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van AVC Heracles

 

*) Het financiële resultaat en de begroting liggen voor en tijdens de jaarvergadering in de bestuurskamer ter inzage

Almelo, 29 oktober 2022